יום חמישי, 17 בספטמבר 2015

מלך שגזרותיו כהמן

תקציר:


מלך שגזרותיו כהמן  - אומרים חז"ל במסכת סנהדרין : רבי אליעזר אומר: אם ישראל עושין תשובה - נגאלין, ואם לאו - אין נגאלין. אמר ליה רבי יהושע: אם אין עושין תשובה אין נגאלין? (האם יתכן דבר כזה?) אלא הקב"ה מעמיד להן מלך שגזרותיו קשות כהמן וישראל עושין תשובה ומחזירן למוטב.

משך זמן הסרטון: 10:29

גלריית וידאו


תורת אמת

אחרית הימים

עולם הבא

שעת האפסנפלאות הבריאה